VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2019

  1. Föreningen har medlemmar 127. Detta är samma som vid årsskifte. Vi har fått 7 nya medlemmar. 2 har avlidit, 2 har begärt utträde och tre är strukna p.g.a. av 2 obetalda år. Föreningen har två hedersmedlemar Agneta Darle och Joen Holmberg.

2. Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: Johan Lindberg

Sekreterare: Birgitta Patriksson

Kassör: Sverker Lundahl

Ledamöter: Lisa Sputnes Mouwitz, Gudrun Nyberg, Ingemar Nilsson och Göran Wennergren.

Revisorer: Erik Berglund och Joen Holmberg samt suppleant Lasse Larsson.

Valberedningen:

Sven-Erik Johansson, Barbro Ekström Jodal och Krister Nilsson.

Den 2 oktober meddelade Ingemar Nilsson att han avsäger sitt styrelseuppdrag på grund av sjukdom.

Den 15 december meddelade Erik Berglund att han avsäger sitt uppdrag som revisor på grund av sjukdom.

3 Program under året:

Den 26 februari: Olle Hansson och läkemedelsskandalerna på 1970-80 talet. Föreläsare Professor Ola Hjalmarsson.

Den 9 april: HIV. Från apa till human pandemi. Föreläsare: Professor Tomas Bergström.

Den 8 oktober: Striden om smittans natur – från miasma till mikrober. Föreläsare: Professor Sten Iwarsson.

Den 12 november: Det femte Sahlgrenska – moderniseringsprojektet 1936 – 1959. Föreläsare Museichef Lisa Sputnes Mouwitz och Pedagog Robert Wallson.

15 januari 2020: Sanatorievärldens poesi – Harriet Löwenhjelms sjukdom och skrivande. Föreläsare: Medicine doktor Jonatan Wistrand.

3 Föreningen har haft tre protokollförda styrelsemöten under året.

4. Johan Lindberg ingår i styrelsen i Svensk medicinhistorik förenings styrelse.

5. Göran Wennergren har under året medverkat med medicinhistoriska artiklar i Svensk Barnläkarförenings medlemstidning Barnläkaren och i Seniora Läkares medlemstidning med samma namn.

6. Ekonomin är god och kapitalet har ökat från 67478 kronor till 69011 kronor.

6 Föreningens sammankomster har varit på Caroline Wijks sjuksköterskehem förutom de som varit i samarbete med Göteborgs läkaresällskap.