MEDICINHISTORISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG

Verksamhetsberättelse för 2021

Medicinhistoriska föreningen i Göteborg har under verksamhetsåret haft 124 betalande medlemmar. Detta är en mindre än föregående år.

Medlemsavgiften har varit 100 kronor per år men ingen avgift har tagits ut för år 2021.

Föreningen har två hedersmedlemmar Agneta Darle och Joen Holmberg.

Styrelsen har haft följande sammansättning:

Ordförande: Gudrun Nyberg

Sekreterare: Birgitta Patriksson

Kassör: Sverker Lundahl

Ledamöter: Ingrid Olsson Lindberg, Lisa Sputnes Mouwitz, Bertil Olsson och Göran Wennergren

Revisorer: Joen Holmberg, Gunnar Grimby och Hans  Bergström

Valberedning: Johan Lindberg, Barbro Ekström Jodahl och Birgitta Lannering

Styrelsen har haft fem protokollförda möten, de flesta via zoom

Programpunkter:

Magnus Västerbro höll den 20 januari föredrag om sin bok ”Pestens år 1710”. Detta var i samarbete med Göteborgs Läkaresällskap. Detta möte var digitalt. Göran Wennergren ledde diskussion och frågestunden efteråt.

På grund av rådande pandemi och Folkhälsomyndighetens rekommendationer hölls inga möten under våren.

Uppsala medicinhistoriska förening inbjöd oss till ett digitalt möte den 18 april då professor emeritus Astrid Nyberg talade om ”Omvårdnadsforskningen framväxt i Sverige” och även till ett digitalt möte den 21 april då professor Håkan Melhus talade om D-vitaminets historia.

Den 2 juni höll Gudrun Nyberg en föreläsning i samarbete med Göteborgs Läkaresällskap om ”De fyra första kvinnliga läkarna i Göteborg”. Detta var första föreläsningen i en serie föreläsningar i Gudrun Nybergs namn som ska återkomma var tredje år på temat medicinhistoria eller diabetes.

Den 14 september hölls årsmötesförhandlingarna försenat på grund av pandemin. I samband med detta höll professor Henrik Zetterberg en föreläsning om Alzheimers sjukdom.

Den 19 oktober föreläste professor Bertil Olsson om ”Febern ombord på fartyget Finland 1764”.

Den 16 november berättade Eva Sixt, specialist i geriatrik, om ”Minnesbilder från Sankt Jörgens sjukhus”.