Caroline Wijks sjuksköterskehem

Stadgar fastställda vid årsmöte 2021-09-14

§1. Föreningens syfte är att samla medlemmarna till föredrag och diskussioner rörande medicinens historia i vidaste bemärkelse samt erbjuda möjlighet till exkursioner.

§2. Föreningen ska ägna särskilt intresse åt medicinhistoria i Västsverige och samverkar med Göteborgs Läkaresällskap och med Medicinhistoriska museet i Göteborg.

§3. Medlem i föreningen är varje intresserad, som erlagt stadgad årsavgift. Den som försummat att betala avgiften två år i rad upphör att vara medlem. Gäster är välkomna till enstaka möten efter föranmälan.

§4. Föreningens arbetsår löper mellan två årsmöten. Årsmötet hålls före 1 april. Kallelse åtföljd av föredragningslista sänds till varje medlem minst tre veckor i förväg via e-post, eller där detta inte är möjligt brevledes.

§5. Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör och ytterligare tre till fem ledamöter, samtliga valda på två år. Styrelsen är beslutsmässig om minst fyra ledamöter är närvarande eller deltar via länk.

§6. Vid årsmötet väljs också dels två revisorer med en suppleant, dels valberedning bestående av två till tre personer varav en sammankallande.

§7. Vid årsmötet redovisar styrelsen verksamhetsberättelse och bokslut och beviljas i förekommande fall ansvarsfrihet.

§8. Årsavgiften för det kommande året fastställs av årsmötet.

§9. Föreningens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§10. Stadgar ändras i förekommande fall vid årsmötet. Ändringsförslag lämnas i god tid före årsmötet till styrelsen, vars synpunkter ska bifogas kallelsen till årsmötet. För stadgeändring krävs att minst två tredjedelar av de röstande medlemmarna stödjer ändringsförslaget.

§11. Om föreningen läggs ned ska föreningens tillgångar överföras till Lars Öbergs fond för medicinhistorisk forskning i Göteborgs Läkaresällskap.